torsdag 1 augusti 2019

کارشناس دکتر میریکا شولور عزیز.


حضور محترم خانم
 کارشناس دکتر میریکا شولور عزیز.
من در مورد آنچه شما نوشته اید و در روز 18 سپتامبر 2014 در دادگاه ماربورگ علیه خانم طالبی مطرح نموده بودید بسا جای شک و تردید بود برای منی که در زمینه روانشناسی مطالعاتی فراوان نموده ام و هم بعنوان یک نویسنده که تجربیات بسیاری دارم در زمینه بیطرفی انسان ورفتار انسانهای عدالتخواه و انساندوست. البته باید در این رابطه بیشتر دست به تحقیق بشود که چرا شما با چنین بی عدالتی ای با خانم طالبی رفتار نمودید همراه با مرد عضو اداره جوانان ماربورگ؟
شما بر چه مبنایی خانم زهرا طالبی را متهم میکنید که بقول شما مشکل روانی دارند ؟
زمانیکه خانم طالبی با شما ملاقات نموده حامله بوده و چهارماهه بوده . 


 و خودتان آگاه هستید در این زمینه نمیدانم بچه دارید یا خیر اما همه خانمهای که بچه دارند یکدیگر را درک میکنند اما متاسفانه شما درد خانم طالبی را درک نکرده اید بلکه وارونه در باره خانم طالبی  قضاوت نموده اید.
من بعنوان کسی که زهرا طالبی را از زمان بچگی میشناسم تمامی ادعاهای شما و افراد عضو اداره جوانان شهر ماربورگ به طور قاطعانه ای رد میکنم و این رفتار را  بی انصافانه و بی عدالتی نسبت به خانم طالبی میدانم و در ضمن یک توهین آشکار به شعور خانم طالبی بوده رفتار شما و فرد عضو اداره ی جوانان شهر ماربورگ.
بر اساس گفتهای خانم طالبی و دو نفر دیگر حاضر در جلسه ای دادگاه رفتار آقای هرتی مامان عضو اداره ی جوانان شهر ماربورگ در 18 سپتامبر 2014 بیشتر تهاجمی بوده تا اینکه منصفانه و جانب عدالت را در نظر بگیرند و این رفتار میتواند  دارای انگیزهای تنفری باشد.
شما خودتان خوب خبر دارید که فرزند اول زهرا طالبی در سال گذشته حامله شده بود به دلایل فشارهای اداره جوانان بخصوص شخص خانم امان که سترس را به خانم طالبی وارد کرده بودند و در ضمن بر اساس گفته خود خانم طالبی و گزارش دکتر بچه اش در داخل شکمش لهه شده بود و این یک قتل عمده میباشد توسط آن افرادی که نامشان آمده است..
و خانم زهرا طالبی ادعای شما و آقای هرتی مامان عضو اداره جوانان شهر ماربورگ را  به طورقاطعانه ای رد میکنند و رفتارهای شما و آقای هرتی مامان را توهین به شعور خویش میدانند. خانم زهرا طالبی بر این باور هستند که شما با این رفتارهای که از خودتان نشانداده اید برای فشار به خانم طالبی میباشد که تا مجبور بشود فرزندش را تسلیم شما بکنند. و اگر مشکل شما بردن بچه میباشد به برید مشکلی نیست چرا چون تمامی رازهای پنهان رو شده وبیشتر رو خواهند شد و در آینده ای نه چندان دور در دسترس عموم قرار خواهند گرفت با زبانهای مختلف..
اینجا برای من سئوال ایجاد میشود که آیا طرفی سوم در این پرونده دست انداخته است؟ پس ما هم میتوانیم از طرفی کمک به طلبیم. 
 خوب این را حق خود میدانم در این باره دست به تحلیل بزنم و بر اساس تحلیل و تجزیه های فراوان این رفتارها را در دسترس عموم قرار بدهیم تا دیگر کسانی که دارای اقلیتهای مذهبی ایرانی هستند  هوسشان باشد که در داخل آلمان کسانی هستند که هوادار اسلام هستند و حرف مسلمانان براشون ملاک هستش.
شاید شما این را رد کنید اما من نویسنده که در امور روانشناسی مطالعاتی فراوان نموده ام که در تئوری روانکاویی یک و دوو الی 3 بار نمیتوان نتیجه ی نهای را بدست آورد در مورد اختلالات روانی افراد کسانی که خود را متخصص میدانند اگر دست به چنین کاری بزنند خود را زیر سئوال میبرند و یا وجدانشان فروخته اند و یا وجدانشان قربانی انگیزی تنفر نموده اند.
و اگر یک متخصص و یک روانشناس دارای چنین انگیزه ای باشد در کشورهای اروپایی فکر میکنم دیگر نمیشه اسمش گذاشت متخصص و یا روانشناس و کسانی که دارای علمی روانشانسانه هستند نمیتوانند از موقعیت خویش سواستفاده کنند علیه افراد به خاطر شکل و ملیت و یا مذهب..
 اما نوشته بنده در سطر بالا بر مبنای آگاهیی کامل از سلامتی خانم طالبی در زمینه روحی و ورانی  میباشد.
خانم طالبی زنی آرام و خیلی با حوصله و صبور میباشند این را باید در داخل دادگاه برای شما اثبات شده باشد اگر شما کمی وجدانانه به قضیه نگاهی اجمالی نموده باشید و جانب عدالت را در نظر گرفته باشید.
بر اساس قوانین خودتان ماده( 201 آ )کسی این حق را ندارد از کسی دیگر عکس برداری بکند و یا فیلم از کسی دیگر بگیرد پس  خانم طالبی باید چکار میکرد تا شما رای ایشان را قبول کنید؟  در صورتیکه ما مدارک کافی در دست داریم که این مدارکها در اختیار بعضی از رسانها نیز قرار گرفته است که آقای سعید آقای و خانم زهره چمن آرا در دو هفته یکبار به مدرسه آیریک سر میزده اند و با آیریک دیدار میکرده بودند و مثل همیشه حرفهای بی ربط که نباید یک انسان عاقل در پیش یک بچه بیان کند بیان میکردند.
در این رابطه از زهرا طالبی درخواست میکنم که اعاده حیثیت بکنند و  در باره توهینهای شما و دو نفر عضو اداره جوانان ماربورگ شکایت کنند و اگر دستگاه های دولت آلمان پی گیری نکنند به مراجع بین المللی مراجعه میشود.
شما تنها 2 بار با خانم طالبی دیدار نموده اید و در زمانیکه شما با خانم طالبی دیدار نموده اید ایشان حامله بوده اند و خودتون خانم هستین و این مسائل به طور واضح درک میکنید.
و در ضمن شما و آقای هرتی مامان که عضو اداره جوانان شهر ماربورگ بر این پا فشاری میکرده بودید که خانم طالبی باید دارو مصرف کنند و این هم خیلی جای شک و تردید میباشند چنین رفتاری که از یک کارشناس ارشد دادگستری در کشور آلمان با چنین بی عدالتی با یک خانم محنتزده چنین رفتاری بشود.
و این چنین رفتاری نمیتواند بیطرفانه و منصفانه باشد و بر اساس تجربیاتی که بنده دارم این رفتار منصفانه نبوده و خارج از انصاف میباشد.
شما باید مدارک و شواهدی را ارائه بدهید که ثابت کند خانم طالبی در گذشته مرتکب خطایی شده باشند با مدرک کافی نه حرف کسانی که بر مبنای پرخاشگرانه و کینه توزانه در داخل دادگاه دست به توهین به یک زن محنتزده بزنند.
اما شما حق یک انسان را پایمال نموده اید  که در حالیکه شما خودتون یک خانم هستین و باید بیشتر این را درک کنید زنان ایرانی در داخل ایران میزنند توسرشون متاسفانه اینجا  هم باید به دست شما و افراد اداره جوانان توسری بخورند اینجا هستش که ما تحلیلی روشنبینانه از رفتار شما بر مبنای دو دلیل که قرار است بر روی وب سایتم منتشر بشود روشنتر و واضحتر بعد از یک پژوهش دقیق  با همکاری چند روزنامه نگار آزاد و عضو روزنامه نگاران بدون مرز روشنتر  خواهیم نمود و تاریخ پاسخگو است گذشته تحلیل راه آـینده را هموار میکند.
تحلیلی دقیق بر تاریخ گذشته یک جامعه و یا افرادی که در یک جامعه زندگی میکنند بدون رفتار اجتماعی یک جامعه وبررسی  وجود گروه های مختلف با انگیزهای مختلف آن زمان میتوان نتیجه ای مطلوب بدست آورد.
امیدوارم در هر زمینه ای جانب عدالت را در نظر بگیرید و وجدان را همیشه رواموش نکنید.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar